Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 82
Hôm nay: 4329
Hôm qua: 1561
Trong tuần: 10439
Trong tháng: 20111
Tất cả: 4595033
Chuyên mục - Thông báo
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019.

Ngày 11/02/2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long ban hành Quyết định số 07/QĐ-BQL về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long ban hành Quyết định số 07/QĐ-BQL, ngày 11/02/2019, về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019.

Theo đó tổng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 được Sở Tài chính giao 6.609 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí thực hiện tự chủ 2.811 triệu đồng (10% để lại cải cách tiền lương 27 triệu đồng);

- Kinh phí không thực hiện tự chủ 384 triệu đồng, bao gồm: Hội thi phòng cháy chữa cháy; Sửa chữa xe ô tô; Công tác Hà Nội và các tỉnh phía Bắc; Chi phí Ban chỉ đạo xử lý ngừng việc; Mua sắm tài sản cố định; Chi phí tổ thẩm định; Hỗ trợ chi phí từ nguồn thu lệ phí.

- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 3.414 triệu đồng, bao gồm: Chi sự nghiệp khoa học; Sự nghiệp giáo dục, đào tạo; Xúc tiến đầu tư, thương mại; Sự nghiệp kinh tế; Sự nghiệp bảo vệ môi trường; Vốn quy hoạch.

Tổng dự toán thu phí, lệ phí năm 2019 là 72 triệu đồng, trong đó số phải nộp ngân sách nhà nước 57 triệu đồng, số được để lại theo quy định 15 triệu đồng.

 (Chi tiết theo biểu đính kèm: Quyết định; Phụ lục)

Lê Thị Hồng Nữ

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết