Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 122
Hôm nay: 784
Hôm qua: 0
Trong tuần: 784
Trong tháng: 33426
Tất cả: 4640108
Chuyên mục - Tin các hoạt động khác
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2019

Ngày 04 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2019 

Theo đó, mục đích, yêu cầu và nội dung kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2019 như sau:

* Mục đích

Triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật nhằm năng cao nhận thức về pháp lý, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng, chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Giải đáp pháp luật, cung cấp văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước đối với các vấn đề có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đúng pháp luật.

Xác định trách nhiệm và xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương với các doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao kiến thức pháp lý cho cán bộ, công chức có liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, tạo điều kiện thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thuận lợi, kịp thời.

* Yêu cầu

Phát huy kết quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian qua, đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực tế của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Hướng trọng tâm đến việc hỗ trợ trực tiếp, thiết thực nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp, thực hiện hỗ trợ pháp lý đối với mọi doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, quy mô kinh doanh và lĩnh vực hoạt động; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, giải đáp pháp luật.

Kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với thực hiện các chương trình, đề án khác có liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để đảm bảo tính đồng bộ trong việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực, tránh lãng phí.

Tăng cường sự tham gia, phối hợp tích cực, hiệu quả của các các Sở, Ban, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan; đặc biệt khuyến khích sự tham gia chủ động và tích cực của các doanh nghiệp vào việc tổ chức, thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

* Nội dung:

- Triển khai thực hiện các hình thức, nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP.

- Tổ chức thực hiện các Dự án của chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 được phê duyệt theo Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

- Kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

TD

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới cập nhật

Liên kết website

 

Hình liên kết