Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 83
Hôm nay: 4254
Hôm qua: 1561
Trong tuần: 10364
Trong tháng: 20036
Tất cả: 4594958
Chuyên mục - Thông báo
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018.

Ngày 30 tháng 01 năm 2018, Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long ban hành Quyết định số 08/QĐ-BQL về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018.Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng  6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long ban hành Quyết định số 08/QĐ-BQL, ngày 30 tháng 01 năm 2018, về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018.

Theo đó tổng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 đơn vị được Sở Tài chính giao 6.366 triệu đồng, bao gồm kinh phí thực hiện tự chủ 2.604 triệu đồng (đã trừ 10% để lại cải cách tiền lương 27 triệu đồng), kinh phí không thực hiện tự chủ 238 triệu đồng, kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 3.524 triệu đồng, chi tiết theo biểu đính kèm.

Quyết định

Dự toán

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết