Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 86
Hôm nay: 4265
Hôm qua: 1561
Trong tuần: 10375
Trong tháng: 20047
Tất cả: 4594969
Chuyên mục - Tin hoạt động
Kế hoạch giám sát, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp trong khu và TCN Cổ Chiên (khu IV) trên địa bàn Tỉnh trong năm 2018.

Ngày 30/01/2018, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long ban hành Quyết định số 03/QĐ-BQL Ban hành Kế hoạch giám sát, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp trong khu và TCN Cổ Chiên (khu IV) trên địa bàn Tỉnh trong năm 2018.

Mục đích của việc ban hành Kế hoạch này là theo dõi, kiểm tra và đánh giá việc chấp hành quy định về quản lý hoạt động đầu tư đúng theo quy định; Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của các quy định pháp luật về quản lý tổ chức kinh tế, dự án đầu tư; Phát hiện những vấn đề bất hợp lý, các vi phạm trong việc tổ chức thực hiện để kịp thời chấn chỉnh hoặc kiến nghị việc điều chỉnh pháp luật, chính sách về đầu tư và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; Giám sát việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện.

Để đạt mục đích đề ra, yêu cầu của Kế hoạch là việc thực hiện giám sát, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư của các doanh trong khu và TCN Cổ Chiên (khu IV) trên địa bàn Tỉnh phải đảm bảo đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, trình tự thủ tục; Không chồng chéo, trùng lắp về phạm vi đối tượng, thời gian trong quá trình giám sát và đánh giá đầu tư; Công khai, minh bạch, không gây cản trở, ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của đối tượng bị giám sát và đánh giá đầu tư; Kịp thời, khách quan, chính xác và nghiêm minh.

Nội dung giám sát là tình hình thực hiện chế độ báo cáo của Nhà đầu tư; Tình hình thực hiện dự án đầu tư; khai thác, vận hành dự án; Tình hình thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai; Phản hồi và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; Theo dõi việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý của Nhà đầu tư; Báo cáo và đề xuất các phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc Nhà đầu tư các vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Cách thức tiến hành giám sát: giám sát trực tiếp và giám sát gián tiếp

- Giám sát trực tiếp: Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long tổ chức đoàn giám sát theo định kỳ và đột xuất đối với hoạt động của các dự án đầu tư; Tham gia và phối hợp tham gia cùng với cơ quan cấp trên và các cơ quan chuyên ngành kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với hoạt động của các dự án đầu tư.

- Giám sát gián tiếp: Nghiên cứu, nắm tình hình thông qua báo cáo, thông báo kết quả các cuộc kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nghiên cứu báo cáo kết quả tình hình thực hiện dự án của Nhà đầu tư; Trao đổi, nắm tình hình từ các cơ quan quản lý nhà nước (đăng ký kinh doanh, quản lý thuế, công an, hải quan, các cơ quan quản lý chuyên ngành,...), các đoàn thể chính trị - xã hội; qua phản ánh của quần chúng, các phương tiện thông tin đại chúng và đơn thư tố cáo, khiếu nại để nắm tình hình về thực hiện dự án đầu tư, dự án thuộc trách nhiệm quản lý, theo dõi. Thông qua nghiên cứu các văn bản, báo cáo, tài liệu của Nhà đầu tư gửi đến theo yêu cầu để nghiên cứu, phát hiện vấn đề phục vụ cho công tác giám sát; Liên hệ với Nhà đầu tư qua điện thoại, thư điện tử hoặc gặp trực tiếp để làm rõ về những vấn đề liên quan đến nội dung giám sát; Lập và lưu trữ hồ sơ quản lý dự án.

 

Đồng thời, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long giao Phòng Quản lý đầu tư chủ trì phối hợp cùng với các phòng chuyên môn của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long tham mưu cho Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long lập danh sách các doanh nghiệp, trong đó nêu rõ nội dung và thời gian thực hiện giám sát, kiểm tra và đánh giá đầu tư theo nội dung của Kế hoạch này trong năm 2018./.

Nguyễn Tấn Phi

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết