Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 108
Hôm nay: 4300
Hôm qua: 1561
Trong tuần: 10410
Trong tháng: 20082
Tất cả: 4595004
Chuyên mục - Giới thiệu chính sách mới
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 23/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Mục tiêu của Kế hoạch này là nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nền hành chính nhà nước; Nâng cao vai trò, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác cải cách hành chính và việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thực hiện thủ tục hành chính; Kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục.

Để đạt được mục tiêu theo Kế hoạch đề ra, yêu cầu của Kế hoạch là việc kiểm tra phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, chính xác, đạt hiệu quả, không gây trở ngại đến hoạt động của các đơn vị được kiểm tra; Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị để bảo đảm việc kiểm tra mang tính toàn diện, đồng thời bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm trong kiểm tra; Kết quả kiểm tra phải được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh sau khi tiến hành kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị.

Nội dung kiểm tra theo Kế hoạch là công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính; Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Việc kiểm tra được thực hiện trực tiếp tại các đơn vị theo kế hoạch.

Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh năm 2018 với thành phần, số lượng thành viên đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao; Xây dựng lịch kiểm tra, đề cương hướng dẫn để thông báo đến các cơ quan, đơn vị được kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch; Kết thúc mỗi đợt kiểm tra tổng hợp báo cáo kết quả, đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản để chấn chỉnh những tồn tại, đề xuất giải pháp để khắc phục những hạn chế, yếu kém, đề xuất mức xử lý đối với các tập thể, cá nhân thực hiện chưa nghiêm hoặc sai phạm quy định trong công tác cải cách hành chính./.  

Nguyễn Tấn Phi

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết