Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 91
Hôm nay: 237
Hôm qua: 1756
Trong tuần: 6436
Trong tháng: 25495
Tất cả: 4426239
Chuyên mục - Giới thiệu chính sách mới
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 20/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 2701/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Nhiệm vụ của cải cách hành chính là cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính để đạt được các mục tiêu như sau:

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg, ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2251/QĐ-UBND, ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong đó, trọng tâm cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Duy trì chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) để tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển và nâng cao năng lực canh tranh của tỉnh.

- Áp dụng công nghệ thông tin có hiệu quả hơn trong việc quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ về quản lý nhà nước tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; nâng cao chất lượng hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính các cấp.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh để phục vụ tốt cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp. Thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu kiểm tra và tự kiểm tra công tác CCHC tại các sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị, thành phố.

Giải pháp thực hiện để đạt được các mục tiêu đề ra:

- Xác định công tác cải cách hành chính là khâu đột phá quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo công tác cải cách hành chính, theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, người đứng đầu cấp tỉnh ở địa phương trực tiếp chỉ đạo thống nhất việc thực hiện cải cách hành chính trong phạm vi quản lý của mình.

- Xây dựng kế hoạch, xác định nhiệm vụ cải cách hành chính của từng sở, ban, ngành, địa phương phải bám sát mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chung của tỉnh. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ 6 nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (gắn với thực hiện một cửa điện tử), xác định rõ thời gian hoàn thành; phân công cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức thực hiện.

- Coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước về cải cách hành chính đối với các cấp chính quyền và người dân, doanh nghiệp để tạo ra sự đồng thuận chung trong toàn xã hội. Chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về cải cách hành chính cho cán bộ quản lý, công chức làm công tác cải cách hành chính, đặc biệt công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; quán triệt cán bộ, công chức về đạo đức cộng vụ; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Lấy kết quả việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước làm cơ sở để đánh giá, sử dụng, đề bạt và khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về các vi phạm của cán bộ, công chức trong phạm vi quản lý.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính theo quy định để có những giải pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính.

- Tổ chức điều tra xã hội học để đánh giá, nhận xét về trách nhiệm phục vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

- Bảo đảm đủ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính đạt hiệu quả, đặc biệt thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và một cửa liên thông hiện đại; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nguồn tham khảo: Quyết định số 2701/QĐ-UBND 

Nguyễn Tấn Phi

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết