Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 90
Hôm nay: 236
Hôm qua: 1756
Trong tuần: 6435
Trong tháng: 25494
Tất cả: 4426238
Chuyên mục - Giới thiệu chính sách mới
Quy định về tổ chức lấy ý kiến và công bố quy hoạch.

Ngày 24/11/2017, Quốc hội ban hành Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14. 

Theo đó, Luật quy định về trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch lấy ý kiến và công bố quy hoạch như sau:

1. Việc lấy ý kiến lập quy hoạch

- Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp của địa phương liên quan và cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân khác có liên quan về quy hoạch, trừ quy hoạch ngành quốc gia thì do cơ quan tổ chức lập quy hoạch lấy ý kiến. Đối với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, cơ quan lập quy hoạch phải lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các địa phương liền kề.

- Việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân được thực hiện bằng hình thức gửi hồ sơ, tài liệu và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.

- Việc lấy ý kiến cộng động về quy hoạch được thực hiện bằng hình thức đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch, niêm yết, trưng bày tại nơi công cộng, phát phiếu điều tra phỏng vấn, tổ chức hội nghị, hội thảo và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

- Ý kiến đóng góp phải được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch. Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm công bố, công khai ý kiến đóng góp và việc tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp.

2. Công bố quy hoạch

- Trách nhiệm tổ chức công bố quy hoạch: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức công bố quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng; Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia; Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức công bố quy hoạch ngành quốc gia thuộc thẩm quyền tổ chức lập; Ủy ban nhân cấp tỉnh tổ chức công bố quy hoach tỉnh.

- Thời gian công bố quy hoạch: Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt, toàn bộ nội dung của quy hoạch phải được công bố công khai, trừ những nội dung liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

- Hình thức công bố quy hoạch:

+ Được đăng tải thường xuyên, liên tục trên trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức lập quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch.

+ Ngoài việc thực hiện công bố quy hoạch nêu trên, quy hoạch còn được công bố theo các hình thức sau đây: Thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng; Trưng bày mô hình, hệ thống sơ đồ, hệ thống cơ sở dữ liệu về quy hoạch; Tổ chức hội nghị, hội thảo; Phát hành ấn phẩm.

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Các quy định của Luật này về lập, thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018./.

Nguồn tham khảo: Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14

Nguyễn Tấn Phi

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết