Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 54
Hôm nay: 865
Hôm qua: 1849
Trong tuần: 10845
Trong tháng: 25064
Tất cả: 4484855
Chuyên mục - Giới thiệu chính sách mới
Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH

Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2017.

Luật này quy định về người được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực hiện trợ giúp pháp lý; hoạt động trợ giúp pháp lý; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động trợ giúp pháp lý.

Một trong những điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH so Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11 là mở rộng diện người được trợ giúp pháp lý:

1. Từ 6 diện người lên 14 diện người (Điều 7);

2. Kế thừa toàn bộ 2 đối tượng: Hộ nghèo và người có công với cách mạng;

3. Hai đối tượng được kế thừa và mở rộng: Trẻ em không nơi nương tựa => trẻ em, người dân tộc thiểu số thường trú thành cư trú vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

4. Bổ sung 2 nhóm: người bị buộc tội từ 16 đến dưới 18 tuổi và người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.

5. Quy định mới 8 nhóm người có khó khăn về tài chính tại khoản 7 Điều 7.

Tóm lại: Luật Trợ giúp pháp lý 2017 mở rộng diện người được hưởng trợ giúp pháp lý, đây là quy định có tính nhân văn, thể hiện việc uống nước nhớ nguồn, tính nhân đạo hỗ trợ pháp lý cho đối tượng yếu thế trong xã hội. Luật cũng quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức triển khai khi thực hiện việc trợ giúp pháp lý; Nâng cao trình độ, chất lượng, hiệu quả của người tham gia trợ giúp pháp lý, sắp xếp tinh gọn nhân lực trợ giúp pháp lý; Cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người được trợ giúp pháp lý có thể tiếp cận dịch vụ này một cách thuận tiện nhất.

Luật có bố cục gồm 8 chương 48 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 thay thế Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11.

Nguồn tham khảo: Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH; Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11

 

Lê Thị Hồng Nữ.

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết