CHI TIẾT TIN

Tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(11/01/2023 08:11:05)
Ngày 03 tháng 11 năm 2022, ban han Công văn số 647/BQL-QHĐT về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ, quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Trong thời gian qua, hầu hết các chủ thể quản lý xây dựng công trình trong các khu công nghiệp đã thực hiện tốt việc quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường theo quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, thực tế quá trình thi công xây dựng vẫn còn một số nhà thầu lựa chọn phương án, biện pháp thi công chưa phù hợp, chưa tuân thủ thiết kế được duyệt; đồng thời, còn có sự chủ quan, thiếu tổ chức kiểm tra, đánh giá các điều kiện an toàn, ổn định của công trình trước khi tổ chức thi công dẫn đến thiếu an toàn khi thi công xây dựng các công trình,….

Để kịp thời chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, nhằm chủ động công tác phòng ngừa tai nạn lao động, hạn chế tối đa sự cố trong thi công xây dựng công trình, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Long yêu cầu các Chủ đầu tư và các Chủ thể quản lý xây dựng công trình xây dựng trong KCN, chấp hành nghiêm chỉnh và thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về các nội dung trên. Qua đó, tập trung thực hiện tốt các phần việc sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật có liên quan từ trong  nội bộ doanh nghiệp để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng các công trình.

2. Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm thực hiện các quy định về an toàn trong thi công xây dựng công trình theo quy định tại Điều 115 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 43 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.  Đồng thời lưu ý:

2.1. Chủ đầu tư có nghĩa vụ lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động thi công xây dựng phù hợp với loại, cấp công trình và công việc thi công xây dựng (quy định tại điểm a khoản 2 Điều 112 Luật số 50/2014/QH13). Thực hiện theo cơ sở dữ liệu về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động  được quy định tại Điều 10 Thông tư số 10/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

2.2. Nhà thầu thi công có nghĩa vụ lập và trình chủ đầu tư chấp thuận biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường (quy định tại điểm b khoản 2 Điều 113 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 42 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14);

2.3. Chủ đầu tư có quyền xem xét, chấp thuận biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường do nhà thầu trình (quy định tại điểm b khoản 1 Điều 112 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 41 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14);

2.4. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 107 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 và tổ chức quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng trong thi công xây dựng công trình (quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ).

Thực hiện yêu cầu tại mục 4 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Long sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng công tác quản lý, việc thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng đối với các công trình đang thi công xây dựng trong khu công nghiệp và có biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng./.

Xem Công văn số 647/BQL-QHĐT tải tại đây