CHI TIẾT TIN

Thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
(09/10/2022 17:12:33)
Thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ, quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày  03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng được hợp nhất tại Văn bản số 07/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 của Bộ Xây dựng. 

Theo các báo cáo trong thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã ghi nhận, đánh giá cao các Nhà đầu tư nước ngoài và trong nước trên địa bàn đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh cũng tạo điều kiện thuận lợi tối đa, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai thực hiện dự án đầu tư đạt hiệu quả cao nhất.

Hầu hết các Chủ đầu tư xây dựng công trình đã tuân thủ quy định pháp luật về xây dựng. Tuy nhiên, qua khảo sát và nắm tình hình tại các khu công nghiệp vẫn có xảy ra tình trạng vi phạm quy định về trật tự xây dựng, nên Ban Quản lý các KCN Vĩnh Long đã phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm, điển hình như: Xây dựng công trình chưa phù hợp quy hoạch xây dựng; Xây dựng một số hạng mục công trình ngoài chứng chỉ quy hoạch được cấp, chưa được cấp giấy xây dựng; Tổ chức khởi công xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện;….

Để khắc phục tình trạng nêu trên, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trong khu công nghiệp, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Long yêu cầu các Chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN và các Chủ đầu tư dự án, công trình xây dựng trong KCN, chấp hành nghiêm chỉnh và thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về các nội dung trên. Qua đó, tiếp tục triển khai thực hiện các quy định hiện hành sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng công trình phải đáp ứng yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng quy định tại Điều 51 Luật Xây dựng. Khi thực hiện đầu tư xây dựng thì lập quy hoạch chi tiết xây dựng để cụ thể hóa quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng.

Trường hợp, dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 5 ha thì tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng. Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở phải phù hợp với quy hoạch phân khu xây dựng hoặc giấy phép quy hoạch; đảm bảo việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với không gian kiến trúc khu vực (căn cứ quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 10 Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng được hợp nhất tại Văn bản số 07/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 của Bộ Xây dựng).

Lưu ý: Nếu có nhu cầu thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông tin khác liên quan đến quy hoạch xây dựng trong khu công nghiệp, đề nghị Chủ đầu tư có văn bản gửi Ban Quản lý các KCN Vĩnh Long để được cung cấp thông tin (theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 28 Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch)

2. Để đảm bảo trình tự thực hiện đầu tư xây dựng, Chủ đầu tư căn cứ quy định chi tiết tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ để quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

3. Để đảm bảo chất lượng và an toàn của công trình, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thiết kế và mục tiêu đề ra, Chủ đầu tư phải thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý thi công xây dựng công trình. Bên cạnh đó, để bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong quá trình khai thác sử dụng, Chủ đầu tư phải thực hiện công tác bảo trì công trình xây dựng. Các phần việc nêu trên đã được quy định chi tiết tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Trường hợp, người nước ngoài và người lao động tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp, yêu cầu cơ sở lưu trú được xây dựng phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Ban Quản lý các KCN Vĩnh Long đề nghị các Chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN; Các Chủ đầu tư dự án, công trình xây dựng trong KCN tổ chức triển khai thực hiện phù hợp quy định./.

Tải Công văn  555/BQL-QHĐT tại đây