CHI TIẾT TIN

Kế hoạch theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp trong khu và TCN Cổ Chiên (khu IV) trên địa bàn Tỉnh trong năm 2020.
(14/06/2021 15:23:16)
Ngày 07/02/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long ban hành Quyết định số 08/QĐ-BQL về việc Ban hành kế hoạch theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp trong khu và TCN Cổ Chiên (khu IV) trên địa bàn Tỉnh trong năm 2020.

Theo đó, Kế hoạch này quy định về mục đích và nội dung kiểm tra đối với dự án đầu tư như sau:

  1. Mục đích:

            - Theo dõi, kiểm tra và đánh giá việc chấp hành quy định về quản lý hoạt động đầu tư đúng theo quy định.

- Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch xây dựng đã được duyệt.

            - Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của các quy định pháp luật về quản lý doanh nghiệp, dự án đầu tư.

            - Phát hiện những vấn đề bất hợp lý, các vi phạm trong việc tổ chức thực hiện để kịp thời chấn chỉnh hoặc kiến nghị việc điều chỉnh pháp luật, chính sách về đầu tư và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

            - Giám sát việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện.

  1. Nội dung kiểm tra:

- Tiến độ góp vốn đầu tư; tình hình góp vốn pháp định (đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh phải có vốn pháp định); Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định (đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện); tổng vốn đầu tư thực tế so với tổng vốn đầu tư đăng ký.

            - Tiến độ triển khai dự án; việc thực hiện các mục tiêu đầu tư của dự án; việc thực hiện và chuyển giao công nghệ theo cam kết của dự án (nội dung công nghệ, hiệu quả chuyển giao công nghệ, việc lắp đặt máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ của dự án đầu tư) nếu có; việc thực hiện các cam kết và đáp ứng điều kiện đầu tư, đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư của Nhà đầu tư khi dự án đi vào hoạt động.

            - Việc chấp hành các quy định theo chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

            - Việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, Công ty xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất,phí sử dụng hạ tầng...).

            - Việc thực hiện các quy định pháp luật về lao động; thỏa ước lao động tập thể, thang bảng lương; nội quy lao động; việc thực hiện các chế độ, chính sách về hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội; việc thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam về lao động người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu và TCN Cổ Chiên (khu IV).

            - Việc tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường.

            - Tình hình tài chính của Nhà đầu tư:

            + Trị giá tài sản góp vốn của các bên (giá trị quyền sử dụng đất; giá trị tài sản máy móc, thiết bị; quyền sở hữu trí tuệ,...).

            + Việc sử dụng đúng mục đích về nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu.

            + Các giao dịch với công ty mẹ ở nước ngoài hoặc các công ty có quan hệ liên kết.

            + Tình hình thực hiện các khoản nợ (vay ngân hàng, vay từ các tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp,...).

            - Các nội dung khác liên quan tới triển khai thực hiện dự án đầu tư, gồm:

            + Việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng, việc quản lý chất lượng xây dựng công trình.

            + Việc chấp hành quy định về giám sát, đánh giá đầu tư và về chế độ báo cáo, thống kê theo quy định.

            - Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện.

            - Việc thực hiện các nội dung quy định tại Văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

            - Việc thực hiện các chế độ báo cáo của dự án theo quy định.

            * Lưu ý: Tùy mục đích, yêu cầu của công tác kiểm tra và theo tính chất, đặc điểm của từng dự án đầu tư mà nội dung kiểm tra có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các nội dung quy định nêu trên.

Nguyễn Tấn Phi