CHI TIẾT TIN

Công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại BQL các KCN Vĩnh Long.
(14/06/2021 15:20:26)
Ngày 20 tháng 10 năm 2019, Trưởng ban BQL các KCN Vĩnh Long Công bố quyết định hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo mô hình khung của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, có 56 thủ tục hành chính trong hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đều được niêm yết công khai tại trụ sở và cổng thông tin điện tử của Ban quản lý các khu công nghiệp. Các thủ tục hành chính ở các lĩnh vực đảm bảo giải quyết không để trễ hẹn và giảm thiểu tối đa sai sót trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

TCVN ISO 9001:2015 gồm 9 nội dung cơ bản: Chính sách chất lượng - Mục tiêu chất lượng - Bản mô tả mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 - Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản - Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội - Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng - Quy trình kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp - Quy trình thực hiện hành động khắc phục - Quy trình xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng.