CHI TIẾT TIN

Khảo sát hiện trạng sử dụng và các kiến nghị sửa đổi, nâng cấp, mở rộng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
(14/06/2021 15:15:46)
Thực hiện theo Công văn số 376/ĐTNN-THTT ngày 04/9/2019 của Cục Đầu tư nước ngoài về việc khảo sát hiện trạng sử dụng và các kiến nghị sửa đổi, nâng cấp, mở rộng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Theo đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long đề nghị các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các KCN hỗ trợ có ý kiến về hiện trạng sử dụng; các khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý, vận hành; và các kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc sửa đổi, nâng cấp, mở rộng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi) theo phiếu khảo sát đính kèm

            Các phiếu khảo sát của các doanh nghiệp gửi về Cục Đầu tư nước ngoài (Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Thành phố Hà Nội; điện thoại: 080.44050; file mềm gửi đến hộp thư tonghop.dtnn@mpi.gov.vn); đồng thời gửi về Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (Địa chỉ: Số 85, Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; điện thoại: 02703.830.367; file mềm gửi đến hộp thư ntphi.bqlkcn@vinhlong.gov.vn) trước ngày 16/9/2019.

            Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ông Nguyễn Tấn Phi – Phòng Quản lý đầu tư, điện thoại: 0983.46.99.57, địa chỉ email: ntphi.bqlkcn@vinhlong.gov.vn hoặc tanphicl@gmail.com./.

 (Download phiếu khảo sát)