quy trình đầu tư

Thông tin cần biết khi đăng ký thực hiện dự án đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

201732.png

 

Kể từ ngày 01/7/2015, Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành, các nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau đó sẽ thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký thực hiện dự án đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cần nằm các thông tin sau:

1. Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Cơ quan thực hiện: Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.

Địa chỉ: Số 85, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: +84.02703.820.972

Website: http://www.khucongnghiep.vinhlong.gov.vn; Email: banqlkcn@vinhlong.gov.vn

Thời gian giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đồng thời đối với nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện kê khai hồ sơ trực tuyến để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại địa chỉ: https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi

Biểu mẫu và thủ tục về đầu tư xem tại http://www.khucongnghiep.vinhlong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh

* Lưu ý: Nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu của nước ngoài sử dụng trong việc thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ Về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

Để được hướng dẫn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý đầu tư - Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.

Điện thoại: +84.02703.830.367

Email: ntsang.bqlkcn@vinhlong.gov.vn hoặc ntphi.bqlkcn@vinhlong.gov.vn.

2. Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Địa chỉ: Số 205, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: +84. 02703.823.319; Fax:  +84.02703.828.033

Website: http://www.skhdt.vinhlong.gov.vn; Email: skehoach@vinhlong.gov.vn.

Thời gian giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Để được hướng dẫn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: +84.02703.824.033; Email: dkkdvinhlong@gmail.com.