Liên hệ

Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: Số 85, Đường Trưng Nữ Vương, P1, TPVL, tỉnh Vĩnh Long

ĐT: 02703. 820 972.

Email: banqlkcn@vinhlong.gov.vn