Chi tiết văn bản

108/UBND-KTNV
09/01/2023
Về việc triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 02/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Công văn
UBND tỉnh Vĩnh Long
Nguyễn Văn Liệt
Phó Chủ tịch