Chi tiết văn bản

03/2022/QH15
11/01/2022
01/03/2022
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự
Luật
Quốc hội
Vương Đình Huệ
Chủ tịch Quốc Hội
20221223144955_03-2022-QH15.pdf
VĂN BẢN KHÁC