Chi tiết văn bản

25/2021/QĐ-UBND
20/10/2021
01/11/2021
Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Quyết định
UBND tỉnh Vĩnh Long
Nguyễn Văn Liệt
Phó Chủ tịch
2022111675819_Quyet dinh so 25-2021-QD-UBND.rar
VĂN BẢN KHÁC