Chi tiết văn bản

62/2020/QH14
17/06/2020
01/01/2021
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Luật
Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân
Chủ tịch Quốc Hội
2022118101737_62-2020-QH14.pdf
VĂN BẢN KHÁC