Chi tiết văn bản

07/VBHN-BXD
22/11/2019
22/11/2019
Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng (Văn bản hợp nhất)
Nghị định
Chính phủ
Phạm Hồng Hà
Bộ Trưởng Bộ Xây dựng
2022118101620_07-VBHN-BXD.pdf
VĂN BẢN KHÁC