Chi tiết văn bản

40/2019/QH14
13/06/2019
01/07/2020
Luật Kiến trúc
Luật
Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân
Chủ tịch Quốc Hội
2022118101338_40-2019-QH14.pdf
VĂN BẢN KHÁC