Chi tiết văn bản

35/2018/QH14
20/11/2018
01/01/2019
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch
Luật
Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân
Chủ tịch Quốc Hội
2022118101219_35-2018-QH14.pdf
VĂN BẢN KHÁC